VZ gebremst

VZ gebremst, VZ 18 Econo B

VZ 18 Econo B

1 810,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 21 Econo B

VZ 21 Econo B

1 860,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 21 BAR Alux

VZ 21 BAR Alux

2 200,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 26 BAR Alux

VZ 26 BAR Alux

2 430,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 18 BAR

VZ 18 BAR

2 180,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 21 BAR

VZ 21 BAR

2 350,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 26 BAR

VZ 26 BAR

2 620,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 30-20 BAR

VZ 30-20 BAR

3 370,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 35-25 BAR

VZ 35-25 BAR

3 620,00 SFr.
VZ gebremst, VZ 40-35 BAR

VZ 40-35 BAR

6 500,00 SFr.